కుడి చేతిలో వెండి పాలగ్లాసు

Telugu Sex Stories కుడి చేతిలో వెండి పాలగ్లాసు

ఈలోపు సుబ్బారావొచ్చాడు. కూతురు చెప్పినవి తెచ్చాడు. వాటిని తీసుకుని పక్క నెట్టింది. అప్పటికే 8:00 గంట లైంది. ఒక అరగంట టీవీ చూసారు. ఈలోగా పిన్ని వరుసైన తులసమ్మొచ్చింది.
“అమ్మీ సుజీ.. భోజనాలైయ్యాయా.. మీ అమ్మ వూరేల్లుతూ,ఒక్కదాని వుంటా వు. రాత్రులు నీకు తోడు పడుకోమని చెప్పింది, అందుకే వచ్చా..” అని సుబ్బారావు ను చూసి “ఏంమావా ఇంకా కోళ్ళఫాం కెళ్ళలేదా”అంది.
“లేదే తులసి? కోళ్ళఫారంలో ఈపొద్దు పనేమీలేదు..ఇంటోద్దనే ఉంటున్నా” అన్నాడు. సుబ్బారావు మనస్సు ఉసూరు మంది. సుజాత గుండెల్లో రాయి పడింది. తామేదో రాత్రికి మలి శోభనానికి రెడవుతుంటే శనిలా దాపరించిందేమిటని హైరానా పడ్డారు. తులిసమ్మకు ఎప్పడి నుండో సుబ్బారావు మీద

మనస్సుంది, కాని కాలం కలిసిరాలేదు. ఇప్పుడు సుబ్బారావు కూడా ఎలాగుం టాడు కనుక, ఏ ఒంటి గంట దాటాకా, సుజాత మంచినిద్రలో ఉన్నప్పుడు సుబ్బారావు పక్కలో దూరోచ్చునని కుషి అయ్యింది. సుబ్బారావు ఇంకోసందర్భంలో, మాములుగా అయితే పడుకోమని అనేవాడు. తనకూ అమె మీద మనస్సుంది. కాని ఇప్పుడు సిచ్చ్యువేసను వేరు. ఈరోజు కూతురుతో మలిశోభనం మిస్సయితే రేపటి సంగతేమిటో తెలియదు. అందుకే సుబ్బారావు పరిస్థితి కుడితిలోపడ్డ ఎలుక చందమైంది. సుజాత అయితే ఎటు వంటి పరిస్థితుల్లో రాత్రి తండ్రితో తన శోభనం ఆగిపోనివ్వదల్చుకోలేదు.
“అబ్బే.అక్కరలేదు పిన్ని.. నాన్నరాత్రికి ఉండడేమోనని, నేను ఒక్కత్తినేనని నిన్ను రమ్మని అంది. నాన్న ఉన్నాడుగా అవసరంలేదు”అంది.

“అక్కరలేదా.. అయితే వెళ్ళనా” అంది సుబ్బారావువైపు చివరి ఆశగా ఉండమని చెప్తాడని చూస్తూ.కాని సుబ్బారావు వీళ్ళ మాటలు విననట్లు టీవీ,చూస్తున్నట్లు మౌనంగా ఉండి పోయాడు. ఛాన్సు మిస్సయ్యినందుకు తులిసమ్మ మూతి ముడుచుకుని వెళ్ళి పోయింది. తులిసమ్మ వెళ్ళిన తరువాత తండ్రికూతురు ఒకరిమొకం ఒకరు చూసుకుని ”అమ్మయ్యా” అంటు గుండెల మీద చెయ్యేసుకుని నవ్వుకున్నారు.
రెండుగంటల సమయాన్నికట్ చేస్తే………… రాత్రి9:30గంటలు
బెడ్రూంలో సుబ్బారావు తెల్లబనియను లుంగిలో ఉన్నాడు. తెల్లని బెడ్షిట్ కప్పిన పరుపు అంతట విడిమల్లెలు, గులాబీ పూరెక్కలు చల్లబడి వున్నాయి. మంచం పక్క స్టూల్ మీది ప్లేటులో పళ్ళు,

బాదం హాల్వా ఉన్నా యి. గదిమూల స్టాండుమీద అగరు బత్తులు వెలుగుతూ గదంతా పరిమాళాన్ని వెదజల్లుతున్నది. LED బల్బువెలుగు రూములో తెల్ల గా మెరిసిపోతున్నది. గదిలోని వాతావరణం సుబ్బారావుకు తన పెళ్లినాటి శోభనంను తలపిస్తున్నది. గదిలోకూతురు చేసిన ఏర్పాట్లు చూసి సుబ్బారావుకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. తన ఒడిలో ఆడుకుని,తన వొళ్ళో గంతులేసిన,ఇప్పటికి చిన్న పిల్లగా కన్పిస్తున్న కూతురు గదిని అలంకరించినదంటే అబ్బు రం గా వుంది. కూతురు రాకకై ఉత్సు కత చూస్తు న్నాడు. ఏ అలంకరణతో కూతురుగదిలోకి వస్తది.. తల్లిలా, పాత సంప్రదాయపద్ధతిలో, తెల్లచీరనో, పసుపు అంచు ఎర్రచీర జాకెట్ కట్టుకు వస్తుందా.. లేక మోడ్రనుగా సీత్రూ నైటి లేదా పైన సగం సళ్ళు, కింద సగం తొడలు కన్పించేలా కేవలం మినీగౌను వేసుకొ స్తుందాయని ఆతుర తగా ఎదురు చూస్తున్నాడు.పాలగ్లాసుతో సిగ్గుపడుతూ వస్తుందా? ఆల్రేడి మధ్యాహాన్నం సీనుసితార అయ్యింది కనుక కాలీ చేతులు వూపుకుంటు “హయ్ డాడీ”అంటు వస్తుందా? పెళ్ళ యినకొత్తలో పెళ్ళాంకోసం ఇంత ఆతురతగా ఎదురుచూసాడో లేదో తెలియదు,కాని ఈరోజు కన్నకూతురు పొందు కోసం తహతహ లాడుతున్నాడు.

అందుకే అన్నారు.. ఎంత వారుకాని వేదాంతులైన కాని ఆడగాలి సోకగానే తెలిపోదురని (ఇది ఒక సినిమాలోని పాట లోని చరణం.మొన్న పాతపాటల్లోవిన్నాను.నిజమేకదా.ఆడదాని కాలిగోరు తగిన చాలు ఎలాంటి మగాడైన చొంగ కార్చా ల్సిందే..అదీ ఆడదాని పవరు). ఇక్కడ కూతురు పూకుకై అవురావురమని ఎదురు చూస్తున్నాడు. క్షణమొక యుగంలా ఎదురు చూస్తున్నాడు, కాలం మెల్లగా నత్త నడక నడుస్తున్నట్లుంది.గోడమీది క్లాకును పదేపదే నిమిషానికి పదిసార్లు చూస్తున్నాడు.. సుబ్బారావు ఎదురుచూపులకు ఫుల్స్టాప్ పెడుతూ కూతురు కాలిపట్టిల శబ్దం “ గల్..గల్ గల్లు గల్లు.. గల్” గది బయట విన్పిం చింది. కూతురు కాలిపట్టీల సౌండు వినగానే ఒకరకమైనతెలియని ఉత్సుకత మరియు కుతూ హలంతో సుబ్బారావు దేహమంతా రక్త ప్రసరణ పెరిగింది. గుండె కొట్టుకునే వేగం హెచ్చింది.. లబ్ డబ్ మంటు తన గుండె చప్పుడు తనకే స్పష్టంగా విన్పిస్తున్నది. అనుకున్న క్షణం వచ్చేసింది..

సుజాత కూడా కాలిపట్టిలు గల్..గల్మంటు సవ్వ డి చేస్తూ, సుబ్బారావు మదిలో గుబులు రేపుతుంటే మంద గమనం తో గదిలోకి కుడికాలు పెట్టి లోపలి వచ్చింది. కూతురు అలంకరణ చూసి సుబ్బారావు నిలువు గుడ్లేసు కుని చూస్తూవుండిపోయాడు.భారతదేశంలో ఏ నవవధువు ఇంతవరకు శోభనం రోజు ఇలాంటి డ్రస్సు వేసుకుని వచ్చిఉండదు. మొదటిసారి మొగుడుకాని మొగుడైన తండ్రికోసం ఒకకూతురు అలా తయారై వచ్చింది. కూతురును ఆడ్రస్సులో చూడగానే వొంట్లో రక్తం కోరికతో సలసలమరిగి ఆవిరై పోయింది. లుంగిలోని మొడ్డలో చలనంవచ్చి టంగుమని లేచి, లుంగి ముందుభాగాన్ని విప్పిన గొడుగులా లేపింది.
తల వెంట్రుకను వెన్నక్కి దువ్వి, దగ్గరగా చేసి, మెడకిందుగా రబ్బరుబ్యాడు దూర్చి, మిగతా వెంట్రుకలను ఫ్రీగా వది లింది. హెయిరు డై తో వెంట్రుకలను డై చేసినట్లుంది.. విడివిడిగా స్వేచ్చగా వెనుక గాలికి అటుఇటుకదులుతున్నవి. నల్లగా మెరుస్తున్నవి. ఆచెవినుండి ఈచెవి వరకు తలవెనుక పూలదండను మూడుపేటలుగాకట్టుకుంది. విచ్చిన మల్లె లేమో వాసన గుప్పుగుప్పు మని నాసికను చేరి , మనస్సుకు మత్తు గొల్పుతున్నవి.

నుదుట మీడియం సైజులో స్టిక్కరు కాకుండా నిజంగానే ఎర్రటి కుంకుమ బొట్టును నుదట కనుబొమ్మలకు సరిగాపైన పెట్టుకుంది. కూతురు నుదుట ఎర్రటి బొట్టుచూడగానే సుబ్బారావు వొంట్లో కరెంటు పెరిగింది. జుమ్ము జుమ్మన్పించింది. ఐబ్రో పెన్సిల్తో కనుబొమ్మలను విల్లు ఆకారంలో నీటుగా కణతల వరకు అందంగా తీర్చిదిద్దింది. ముఖానికి లైటుగా ఫేస్ క్రీము రాసినట్లుంది, లైటు వెలుతురులో మిలమిలమెరుస్తున్నాయి లేత బుగ్గలు.. కళ్ళకు చిక్కని చీకటివంటి కాటికను చాలా సొంపుగా దిద్దింది. సుజాతవి మరి అంత పెద్ద కళ్ళు కానప్పటికీ కాటిక దిద్దిన విధానాన్నిబట్టి విశాలంగాపెద్దవిగా ఉన్న ట్లు అన్పిస్తున్నవి. సుజాత కళ్ళు అర్పుతుంటే తెల్లని చేపలు నీటిలో ఈదుతున్న భ్రమకల్గుతున్నది. చెవులకు పొడవాటి రెండు డిజైను రింగులు పెట్టు కుంది. అవిగాలికి అటుఇటు కదులుతున్నవి. పెదాలకు గులాబి రంగు లిప్ స్టిక్ లైటుగా అద్దినది. లైటు వెలుతురులో పెదాలు అందంగా మెరుస్తూ కొరికి తినేయా లన్పిస్తున్నవి. సుజాత ముఖాని రెండు చేతులతో దగ్గరకంటా తీసుకుని అధరాలను, బుగ్గలను, నుదుటిని,

కళ్ళనుముద్దాడి అమాంతం ఉక్కిరి బిక్కిరి చెయ్యలని పిస్తున్నది.ముఖం అంత ముద్దు గా కన్పి స్తున్నది. మెడలోమల్లెపూల దండలు మూడు వరుసలు వేసు కుంది. కూతురు ముప్పై మూరల కట్టినపూలు ఎందుకు తెమ్మన్నొదోఅర్ధమైంది. కట్టిన పూలహారాలు సళ్ళ మీదుగా ఇంచు మించు బొడ్డుకువరకుపొడవున్నాయి. జాకెట్ కాని బ్రా కాని వేసుకోలేదు. పలుచటి ట్రాన్సుఫరెంటు సిల్కు వస్త్రాన్ని తన లేలేత వక్షోజాలను కప్పుతూ వెనక్కిచుట్టి అక్కడ ముడి వేసింది. గదిలైటు వెలుతురులో సళ్ళఅందాలు సన్నని వస్త్రాలనుండి క్లియరుగా కన్పిస్తున్నాయి చిన్న అర్ధ కొబ్బరి చిప్పలాంటి సళ్ళు, వాటి చివరనున్న ద్రాక్షసైజు బ్రౌనుకలరు ముచ్చికలు కనపడుతు కవ్విస్తు న్నాయి.
తరువాత తేనెపోసిన జర్రున జారిపోయేటంత నునుపైన పొట్ట ,ఉబ్భుగాఉన్న పొత్తికడుపు.కడుపు, పొత్తికడుపుకు మధ్య సరిహద్దులో ఉమ్మడి ఆస్తిలా లోతైన ముద్దొచ్చేబొడ్డు. నడుముచుట్టు, బొడ్డుకు జానెడుకింద పలుచ నైన తెల్లని పార దర్శకమైన తెల్లని వస్త్రాన్ని నడుముకు చుట్టింది. అది ఒక వైపు నడుమును సగంకప్పి, రెండోవైపు కటిభాగం పూర్తిగా కన్పిస్తున్నది. ముందు భాగంలో తొడల వైపుతన ఆడతనంను కప్పి కప్పనట్లు కట్టింది.

అందులోనుండి సుజాత కన్నె ఉపస్తు కన్పించి నిపించనట్లు కనపడి సుబ్బారావుమదిలో కామకంపనాలు సృష్టిస్తున్నది. సుజాతతొడలు అంతలావు కాదు, సన్నంకాదు. కాని నునుపుగా మెరుస్తున్నాయి. పిక్కలు కూడా మోకాళ్ళకింద భాగంలో లావుగా ఉండి మడిమ లు వద్దకు వచ్చేసరికి క్రమంగా సన్నబడ్డాయి. పిక్కల మీద కాని, తొడల మీదకాని సన్నని నూగువంటి వెంట్రుకలు లేకుండా చెయ్యి చేస్తే జారిపోయెంత నునుపుగా వున్నాయి. మడిమలు చుట్టూ,చిన్నచిన్నగజ్జెలున్న అందమైన డిజైను వెండి పట్టీలు పాదాలమీద జారాడు తున్నాయి. కాళ్ళకు పారాణిఎప్పుడు పూసిందో తెల్వదు.తెల్లటి పట్టీలు ఎర్రని పారాణి పాదాల మీద మిలమిల మెరుస్తున్నవి. నడుస్తున్నప్పుడు పట్టీల మువ్వలు గల్లుగల్లుమంటుంటే తండ్రిగుండెల్లో జల్లుజల్లు మంటున్నది.

కుడి చేతిలో వెండి పాలగ్లాసు పట్టుకునిల్చుంది. రెండు చేతులకు ఒకోసైడు రెండుడజన్ల ఎరుపు పసుపు,నీలంరంగు మట్టి గాజులువేసుకుంది. కదిలినప్పుడు ఒకరకమైన శృంగారభావాన్నిరేకెత్తించే సవ్వడి వెలువడు తున్నది. స్త్రీ పురు షుల కల యిక వేళమట్టిగాజులు కల్గించే సద్దు వింటే మాగాడికి కామ భావన పదింతలు పెరుగుతుంది.రతి సమయంలో, నుదుట ఎర్రటి కుంకుమబొట్టు,తలలో శేరు మల్లెపూలు,మెళ్ళో నల్లపూసల జంటబంగారుబిళ్ళలతాళి, చేతులకు మట్టి గాజులు, కాళ్ళకు గల్లుగల్లుమనేవెండి పట్టీలు వేసుకున్నప్పుడు కలిగే రసస్పూర్తియే వేరు.ఆ సంగమం అమరం.ఆ రేయి, ఆ సమాగం మరుపురాని మథురసంయోగంగా ఇరువురి మదిలో శాశ్వితముగా నిలిచిపోతుంది.

ఈ రోజు అప్ డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్

ఈ రోజు అప్ డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్