తొడలిప్పుతూ కొద్దిగా నడుమెత్తా

telugu sex stories ఆ హడావిడిలో వాడి గూటం నీ గాడి లో పడచ్చేమో అని కదూ నీ ఆశా!…
…అత్యాశేం కాదుకదమ్మా అదీ!…
…కాదనుకో!…అనాడీ గాడుగదా నీ పద్దూగాడూ!…అంచేత గాడి లో పడ్డం మాటెలాఉన్నా బొడ్లోనూ తొడ మూలాల్లో, పక్కల్లో గుచ్చేస్తే!… ఒళ్లంతా తొలి తడి పామేస్తే!…అసలే వేడెక్కిపోయున్న మనశరీరం గంగవెఱ్ఱులెత్తిపోదూ !…
…అదే జరుగుత!…
…ఊఁ…ఇంకోపలేక ఓ అరచేతిలో వాడి దా న్ని అంకించుకు గాడిలో పెట్టుకుని , మరో చేత్తో వాడ్ని దగ్గరకొత్తుకుని గృహా ప్రవేశం చేసు కున్నా వన్నమాట!…

…ఎక్కడా?…రెండరచేతుల్లో అంకడమే కష్టమైపోతేనూ!…
… అ బ్బ!…తలుచుకుంటేనే గుండెలు గుబగుబలాడిపోతున్నాయే తల్లీ!… మరెలా దింపుకున్నావ్??…
…మడమల్తో వాడి పిఱ్ఱల్ని నా మొత్తకొత్తుకునీ!…
…ఇ స్స్…అమాంతం కుదురు దాకా ది గి పోయుంటుంది నీ బురద నేల లో!…
…ఉఁహూఁ…పిచ్చ బిఱ్ఱుగా ది గిం దే తల్లీ!…అదీ ఓ మూడ్నాలుగు సార్లు కసిగా ఒత్తుకుంటేనూ!
…నీకై పో లే?!…
…ఎప్పుడో!…
…అంటే?!…
…వాడు బొడ్లో , తొడ మూలాల్లో, పక్కల్లో గుచ్చేస్తూన్నప్పుడే!…
…ఐనా మూడ్నాలుగు సార్లొ త్తు కో వాల్సొచ్చిందా?!…కొయ్యకే!
…నిన్ను పడుకో బెడ్తే తెలిసొచ్చేది!…
…అంత అదృష్టం నాకు లేదన్నావ్ గా!!…సర్లే , మొదలెట్టాడా ప నీ?!…
…వాడి మొహం!… నా వెచ్చటి తడి తగిలిందేమో!…ఏ య్ పరీ!…ఏంటిదీ?!… అని కంగారుపడిపోతూ లేవబోయాడు నా మీదనుంచి!…
… ఏం చెప్పుకున్నావ్?…ఇంతకీ లేవనిచ్చావా??…
… ఎలా లేవనిస్తానే!… ప ని నే ర్పించద్దూ!…అంచేత సమాధానం చెప్పకుండా ఒంట్లో శక్తినంతా కూడగట్టుకుని చేతుల్తో వాడి పక్కటెముకల్నీ , మడమల్తో పిర్రల్నీ ఒడిసి పట్టి , ఒక్క జెర్కున వాడి పిర్రల్నొత్తుకున్నానమ్మా నా మొత్తకీ!…ఆ పాటుకి పెల్లుబికిన నా రసాలతో లూబ్రికేషనైపోయిన నా లో కి … బిర్రుగానైనా కుదురు దాకా దిగిపోయిందమ్మా వాడి మ డ్డా!…
…ఇ స్స్!…నా లో ది గి పోయి నట్లుందే తల్లీ నీ వర్ణన వినేసరికీ!… ఊఁ… ఆపకుండా చెప్పుకో బాబూ ఏ మేం చేసుకున్నారో!…
…ఓ అరక్షణం ఆ బిగువుననుభవించి మడమల ఒత్తిడి రిలీజ్ చేశానే, వాడు నా మీదనీంచి పైకి లేవడానికవకాశమిస్తూ!… అంటూ ఆగింది పరిమళ కొంటెగా నావ్వుతూ…
…అ బ్బ!… చెప్పడం ఆపద్దన్నానా!… పూర్తిగా లా గే సు కు నుంటాడ్లే నీ దాం ట్లోం చీ!…
…లా గే సు కో నివ్వడానికి నేనేమైనా వెఱ్ఱి పప్ప నిటే!…
…అమ్మో! నేనెలా అనగల్నే తల్లీ! మహా జాణవి!!…ఏం చేశావ్?…
… చేతుల పట్టు కాస్త వదులుచేసి వాడ్నో మూడొంతుల దాకా లాక్కోనిచ్చి మరోసారి నా తొడ బలమూ , పిక్కల బలమూ చూపించా!…క సు క్కు న దిగబడి పోయాడంతే!… ఎగ జిమ్మిన నా వెచ్చటి రతి మదం ముంచెత్తిందేమో వాడి మ డ్డ నీ … నేనింతకుముందెన్నడూ చూడని మెరుపు కనిపించిందే వాడి కళ్లల్లో !…ఎ లా ఉందన్నట్లుగా కనుబొమ్మలెగరేస్తూ మరోసారి చేతుల , మడమల పట్లని ఒదులుచేశా, వాడు పైకి లేవడానికి అవకాశమిస్తూ!…ఆశించినట్లుగానే వాడే నడుం దింపాడు… …ఇ స్స్…నెమ్మదిరా!…అంటూ మడమల్ని వాడి పిక్కలమీదికి జార్చా!… వాడు మరోసారి నడుం కాస్త పైకెత్తి దింపాడు… …అఁహ్ఁ… అని మత్తుగా మూల్గి తొడలిప్పుతూ కొద్దిగా నడుమెత్తా!…
…లూబ్రికేషనైందిగా! స్పీడందుకున్నాడా?…

…ఉఁహూఁ…ఓ రెండ్నిమిషాలు అదే స్పీడులో కంటిన్యూ చేశాడే , పూర్తిగా నామీదడిపోయి! …న లి గి పో తున్నారా బాబూ!… అంటూ గొణిగా , జబ్బల్లో బలమంతా ఉపయోగించి వాడ్ని వెనక్కి నెడ్తూ!…
…మంచం దిగిపోయాడేంటీ!…
…దిగనిస్తానేంటీ?!… ఏమైంది పరీ!…అంటూ నా మీంచి లేస్తూన్న వాడ్ని బస్కీలు తీసే పొజిషన్ దాకా పైకి లేవనిచ్చి ఆపైన …కానీ!… అన్నట్లు భుజం తట్టా! …
…అప్పుడైనా స్పీడందుకున్నాడా?!…
…ఉఁహూఁ…అదే స్పీడు కంటిన్యూ చేశాడు…
…మరేం చేశావ్?…

…చెరోచేత్తోనూ వాడి చెరో తుంటెముకనీ పట్టుకుని , నామీంచి పైకి లేస్తూన్నపుడు వీలైనంత వెనక్కి తోయడం … దిగుతూన్నపుడు బలంగా ఒత్తుకోడం మొదలెట్టా!…ఓ నాలుగైదుసార్లలా చేసింతరవాత మడ్డని మూడొంతులకి పైగా బైటికి లాక్కుని దింపడం మొదలెట్టాడు… లైన్లో పడ్డాడుగదా అని అరచేతుల్ని వాడి తుంటెముకలమీంచి తీసేసి తలకిందెట్టుకుని , వాడి పోట్లిచ్చే సుఖాన్ని ఒంట బట్టించుకుంటూ , కళ్ళు అరమోడ్పుగా మూసుకున్నానమ్మా!…
… వాడేమో లాగి లాగి దింపుతున్నాడంటున్నావ్!…నువ్వేమో అరచేతుల్ని తలకిందెట్టుకున్నానంటున్నావ్…వాడి పోట్లకి లయగా , కసెక్కించేలా అదిరి పడ్లేదే నీ గుబ్బలూ!… దం పు డా పేసి వా టి మీదడిపోలేదే వాడూ?!…
…ఆ పనే చెయ్యబోయాడ్లే!…చటుక్కున కళ్ళు తెరిచి ఓ చేత్తో వాడి మొత్తని వెనక్కి గెంటి మరోచేతిని వాడి మెడమీదేసి గుబ్బలమీదకి లాక్కున్నానే వాడి తలనీ!… అర్థమైందేమో వాడికీ, నా మీద బరువడకుండా తన వీపుని విల్లులా పైకొంచి చనుమొనల్నందుకుని కొరకడం మొదలెట్టాడే!… ఒళ్ళు తిమ్మిరెక్కిపోతూంటే …భేష్…అన్నట్లో అరనవ్వు విసిరి , రొమ్ము కాస్త విరిచి , తమకంతో బరువెక్కి బిర్రబిగిసిన స్థనాల్ని వాడికప్పగించేసరికి నా ప్రమేయం లేకుండా కళ్ళరమోడ్పుగా మూబడిపోయాయమ్మా!

…ఇంకేమీ!… అందుబాట్లోకొచ్చిన నీ గుబ్బల్నీ , వాటి పై ములుకుల్నీ కసిదీరా నలిపేస్తూ గుంజి గుంజి దొబ్బుంటాడు నిన్నూ!…గెంటు గెంటుకీ జివ్వు జివ్వుమంటూ ఎగజిమ్ముంటావ్!…
… అదే జరిగిందిలేమ్మా!…దానివల్ల ఓ సిగ్గుమాలిన పని చెయ్యక తప్పలే!…
…ఏంటదీ?!…
…ఇంచుమించు గుండు దాకా బైటికి లాగి లాగి మరీ గెంటడం మొదలెట్టాడన్నానా! అప్పుడు జరిగి పోయిందమ్మా అఘాయిత్యం!…

..ఏంటా అఘాయిత్యం?…వివరంగా చెబ్దూ!
….వాడి పోట్లని ఎంజాయ్ చేస్తూ మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకున్నానే!… ఆ టైంలోనే వాడుగుండుదాకా బైటికి లాగి మరీ దింపబోయినట్లున్నాడూ!…నే చిత్తడి చిత్తడైపోయుండడంతో పుసుక్కున జారిపోయాడు…
…ఇ హ్హి!…దోవ తప్పిపోయాడన్న మాట!…లటుక్కునట్టేసుకుని లో ప లె ట్టేసుకోలేకపోయావా?…
…ఓపిక లేకపోడంతో ననుకో,మగాడూ ఆమాత్రం దో వ కనుక్కోలేడేంటీ…అన్న పిచ్చి నమ్మకంతోననుకో, వాడు తంటాలు పడుతూన్నా నేనా ప ని మాత్రం చెయ్యలేదే!…
…ఆ హడావిడిలో బై టే ఐ పో యా డా?!… అదా నీ బాధా?!
…అఁహఁ…అ లా ఏం కాలా!… తొడ వంపుల్లో, డొక్కల్లో , బొడ్లో …అక్కడా ఇక్కడా అన్లేకుండా ఎక్కడ సందుదొరికితే అక్కడ, …త డి… పామేసి దోపేయడానికి తంటాలు పడిపోయాడు…
…ఏ త డీ!?…
…నాదేనే! అప్పటికే చిత్తడి చిత్తడైపోయానన్నానా!…
…అవును కదా!…పిఱ్ఱల మధ్య కూడా పామేశాడేంటే తల్లీ నీ తడి నీ?…
…చెప్పానా!…అక్కడా ఇక్కడా అన్లేకుండా సందు దొరికినచోటల్లా ననీ!…
… ఇంకేం!…లూబ్రికేషన్ కూడా ఐపోయిందిగా!…దాం ట్లో గానీ ది గి పోయా డేంటీ?! ఎలా ఓర్చుకున్నావే బాబూ?…
…ఆ అవసరం రాలేదులేమ్మా!…చేతుల్లోంచి జారిపోతూన్నా విదలకుండా వాడి దా న్ని అంకించుకుని , …అక్కడ కాదురా!…ఇక్కడా!!…అంటూ గాడి లో పెట్టుకోకపోతే అంత పనీ జరిగేదే!…

… సర్లే!…పె ట్టు కున్నావ్ కదా!…అవ్ నూ!…ఎందుకు జారి పోతుందీ?!…
…చెప్పానా …నా తడి పులిమేసుకునుందనీ!…
… అహ్!…ఔను కదా! … ఇది చెప్పూ!…బావ చేశాడేం టా ఆ ప నీ ?…
…ఛీ!…
…సమాధానం చెప్పకుండా …ఛీ!… ఏంటీ??…
…అడిగాడు గానీ నే ఒప్పుకోలా!…నా మరిదికుందేంటమ్మా ఆ దిక్కుమాలిన కోరికా?!…
…ఇంతవరకూ అడగలేదులే!…
…ఓ హ్!…నీ బుర్రలోనే పుట్టిందన్నమాట!
…అ దేం కాదమ్మా!…అదేదో కధలో చదివాన్లే…మొదట్లో ఇబ్బందిగా ఉన్నా పోనుపోనూ బా వుం టుందని … అంచేత అడిగా …నీ కే మైనా తెల్సేమోననీ !…
…ఇంకెవడిదగ్గిరైనా తీర్చుకో తల్లీ ఆ ముచ్చటా!…అంతేగానీ నీ బావకలవాటు చేసి నా ప్రాణాలు తోడేయించకు!… అంటూ చురచుర లాడింది పరిమళ…
… నా బావో!…నీ మరిదో!…మరో మగాడో!…రంజైన వాయింపు మధ్యలో మన్నిబోర్ల తిప్పేసి … ఆ ప నీ… మొదలెట్టేస్తే కాదనగలంటే నీ పిచ్చి గానీ?!…
…నిజమే!
సర్లే! …పద్దూ గాడి …దా న్ని… అంకించుకు గాడి లో పెట్టున్నానన్నావ్ గా!… లైన్ లో పడ్డాక ఒదిలేశావా!?…
…కాసేపాగీ!…
…ఏమీ!?…
…మళ్ళీ జారిపోతే?!…
…నిజమేలే!…ఒక అరచెయ్యా?!… రెండూ కావాల్సొచ్చాయా?!…
… ఒక దాంట్లో అంకదని అప్పుడే చెప్పాగా!…

…అవున్లే!… స్పీడందుకున్నాడా ఆపైనా!…
…ఊఁ…
…అల్లల్లాడిపోలేదూ నీ గుబ్బలూ?!…
…ఏంటా పిచ్చి ప్రశ్నా?…ఆ డి పో కుండా ఎలా ఉంటాయే!?…
…అసలే అ వంటే పిచ్చ కోరికాయే! వా టి కోసం పడిపోలేదూ వాడు నీ మీదా?… కొరికీసేయలేదూ ములుకుల్నీ??
… అ బ్బ!…అన్నీ అయ్యాయి తల్లీ!
… పోట్లకి సాయం వాడి బరువూ!…ఎంతసేపోప గల్గావమ్మా ?…
…ఓ అరనిముషం ఓర్చుకునేసరికి ప్రాణాలు కడంటిపోయాయే!…
…మరేం చేశావ్?…
…వా డి దాన్నొదిలేసి, ఆ జిగట చేతుల్తోనే వాడి భుజాల్నట్టుకుని వెనక్కి గెంటా!…
…దోవ తప్పిపోలేదూ వా డి దీ?…
…అదీ ఐంది!…
…మళ్ళీ అంకించుకుని లోపల్కి దోపు కున్నావా?
…ఉఁహూఁ…
…మరి??…
…వాడి ప్రయత్నాలు వాడు చేస్తూంటే సహకరించా!…
…ఎలా?…
… తొడలు పరుపుకతుక్కుపోయేలా పంగలిప్పుకుని , మోచేతుల మీద కాస్త పైకి లేచి, వాడి కదలికల్ని చూసుకుంటూ …రీ ఎంట్రీ… కి వీలుగా మొత్తని సర్దుకున్నానే!
… బుధ్ధిలేనిదానా!!…ఎదవగాడి ది ఏటవాలుగా దిగి , లో గోడకి గుచ్చుకుపోయిందనుకో!…ప్రాణాలు జిల్లార్చుకుపోవూ??…ఊఁ…ఇంతకీ ఏమైందో చెప్పూ!

.కళ్ళు బైర్లు కమ్మేశాయ్…
…నే చెప్పలా!…ఏం చేశావ్?…ఎలాగో ఓపిక చేసుకుని పక్కకి దొర్లించేశావా వాడ్నీ?!…
…ఉఁహూఁ…పశువా!… వాటం చూసుకోవాల్రా!…అని మందలిస్తూ జుత్తుచ్చుకుని రొమ్ములమీదకి లాక్కున్నానే వాడి బుర్రనీ!!…
… అప్పగించావ్ గా వాడి ఫాంటసీల్నీ!… వాయింపాపేసి వాటి మీదే పడిపోయుంటాడూ!…
…నేనిస్తానేంటి అవకాశం?!…చటుక్కున పక్కమీద వెలకిలాపడిపోయి , రెండు చేతుల్తో వాడి మొత్తనట్టుకుని పైకీ కిందికీ ఊపుతూ , నా మొత్తనీ లయగా కదుపుతూ ఊఁ…ఊఁ…అంటూ ప్రోత్సహించా!
…పనిచేసిందా నీ ట్రిక్కూ!…
…ఆఁ…కదల్డం మొదలెట్టాడులే!…

…స్పీడెప్పుడు పెంచాడూ?…
…నే కాస్త రొమ్ము విరుచుకుని అందీ అందనట్లుగా గుబ్బల్ని వాడి మొహం దగ్గరకి తెచ్చింతర్వాతా!
…అబ్బ! కొరుక్కు తినేశాడా?
…మధ్య మధ్యలో…
…తర్వాతా!…
… వాడు గుండు దాకా బైటికి లాగి దిం పు తూంటే మోచేతుల మీద పైకి లేచా!…
…ఎందుకూ?…
…ఎందుకేంటే పిచ్చిమొహమా!… థప్కూ థప్కూ… భేరీల్తో పొత్తికడుపుకింద జరిగే యుధ్ధాన్ని కనులపండుగగా చూసుకోవద్దూ?!…
…అ బ్బ!…సిగ్గు బిడియాల్లేని లంజవే!!…బాజాల్ని వింటూ కళ్ళుమూసుకుని పడుంటే చాల్దూ!…
…చే యిం చు కునే పని చూసుకుంటే తప్పేంటే?…
…సర్లే!…ఎలా కనిపించింది తల్లీ ఆ సీనూ!…
… ఓ తేడాతో దేవ దానవులు అమృతం చిలికే దృశ్యంలా అనిపించిందే!…
…సరిపోదమ్మా ఆ సామ్యం!…
…ఏమీ?!…
వాళ్ళు అమృతం చిలికింది పాలసముద్రంలో!… దానికీ , దె బ్బ లు తిని తిని ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన నీ బిళ్ళకీ ఏంటీ పోలికా!…
…మదరసాలు పులుముకున్ననా బిళ్ళ తెల్లగా కనిపించిందనుకోవచ్చుగా!…
….ఓహో!…అంతగా ఐ పో యా వేంటీ!?…
…చెప్పానా…అప్పటికే ఓ రెండు సార్లు చిత్తడి చిత్తడైపోయాననీ !…
…సర్లే!…తేడా ఏంటో??…

…దేవ దానవులకేసులో మంధరపర్వత శిఖరం పైకుంది…
… ఓహో!…నీ కేసులో పర్వతం తలకిందులై శిఖరం లో లోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోయి అమృతాన్ని బైటికి తెచ్చిందంటావా!…ఎంత సిగ్గులేనిదానివే!… సర్లే!…ఇది చూసుకోడమేనా?!…ఇంకేమైనా ప్రయోజనం కూడా ఉందా?
…ఉంది…
…ఏంటదీ?…
… నే నేర్పిన పాఠం శిష్యుడికి ఒంటపట్టిందో లేదో గ్రహించద్దూ!
…బాధ్యతున్న గురువువి లేమ్మా!…అ వ్ నూ…!… మళ్ళీ దోవ తప్పాడా!?…
…మూడు సార్లు తప్పినా తనంతటతనే స ర్దు కున్నాడు…
…కారణం , పరిష్కారం చెప్పావా?!
…చూపుల్తో సైగల్తో చెప్పాలే!…
…అదెలా తల్లీ!…
…వాడు రెండో సారి దోవతప్పి రీ ఎంట్రీ కి తంటాలు పడుతూంటే ,నా పక్కనే ఉన్న ఓ టవల్ని వాడి వైపు విసిరి , వాడి దా ని వైపు ఓరకంటచూస్తూ నా పొత్తికడుపుమీద అరచేత్తో రాసుకున్నా!…
…కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యాడా నీ ఇన్ స్ట్రక్షనూ!…
…డబల్ గా!…
…అదేంటీ?!…
…తన దాం తో పాటు నాదీ తు డి చి మరీ దిం పా డు…నషాళమంటిపోయిందంటే నమ్ము!…
…నువ్ కోరిందే చేశాడుగా?!…
…ఛీ!…నేనెక్కడడిగానూ??…
… పొత్తికడుపుమీద రాసుకున్నావ్ గా!…
…అది వాడిది తుడుచుకోమని సైగ…
… పన్లో పనిగా నీ దీ తుడిచేశాడు…సర్లే!…ఎంత సేపు చేశాడూ?…
…ఏమోనే!…నే టైంచూళ్ళేదూ!…పిచ్చ పిచ్చగా దున్ని, పిచికారీ మీద పిచికారీ కొట్టేస్తూంటే మైకంగా పక్కమీద సోలిపోయానమ్మా!…కాసేపట్లో వాడూ నా మీదడిపోయాడే ఆఖరు పిచికారీ కొట్టీ!…
…నిండి పోయుంటావ్…వెంటనే పక్కకి తోసేశావా?…

…ఛీ!…రేపు నా మొగుడ్నలాగే చేస్తావా నువ్వూ?…
…తాడిచెట్టంత మనిషి!…నావల్లౌతుందాతల్లీ?!…
…పద్దూగాడింకాస్త ఎక్కువే తప్ప, తక్కువేంకాదులే!…
…సర్లే!…ఏం చేశావో చెబ్దూ!…
…తృప్తిగా వాడి వీపు నిమురుతూ, చెంపలమీదా పెదాలమీదా ముద్దులమీద ముద్దులెట్టేస్తూ, ఓ రెండ్నిముషాలు సేదతీర్చేసరికి నాలో మళ్ళీ బిగవడం మొదలైందే వాడిదీ!…
…అంతసేపు లంగరేసే ఉంచాడావాడూ?!…
…నా మీంచి దిగితేగా!…
…ఏవన్నావ్!
… మళ్ళీ మొదలెట్టేస్తాడేమోనని భయమేసి , …లేరా బాబూ!…చచ్చేంత బరువున్నావ్!… అన్నానే బెరుగ్గా నవ్వుతూ!…
…దిగనుగాక దిగనని మొండికేశాడా?…
…ఉఁహూఁ…వెంటనే మళ్ళీ లంకించుకోవచ్చన్న విషయం తోచలేదేమో!…వెంటనే దిగిపోయి మరో వైపు తిరిగిపోయాడే వాడూ!…
…కొత్తకదూ!…
…నాకూ అదే అనిపించడంతో నేనే ముందడుగేశా!…
…వాడి వీపుకి గుబ్బల్నొత్తేస్తూ మీదడిపోయి , దా న్నంకించుకునుంటావ్, ఔనా?!
…ఆ పన్జేస్తే ఏవనుకుంటాడే నా గురించీ?!…అంచేత అం కించు కోడం మినహా నువ్వన్నదంతా చేసి, వేళ్ళతో వాడి ఛాతీ మీది రింగుల్ని దువ్వుతూ …బావుందా!?…అంటూ చెవిలో కువకువలాడా! …బావుందిగానీ… అనేసి ఆగిపోయాడే!… కానీ…ఏంటీ!??… అని అంటూ రెట్టించా… …మండు తూంది…అన్నాడే…
…ఎక్కడో కనుక్కోలేకపోయావా?…
…అడక్కుండా ఉంటానేంటీ!…

…చెప్పాడా?…
…ఉఁహూఁ…బెల్లంకొట్టిన రాయిలా ఉండిపోయాడు , ఓ చేతిని తొడలమధ్య దూర్చుకుంటూ! దాంతో … ఎక్కడా!?…అంటూ వాడి వీపుమీదింకాస్త ఎగ బాకి భుజమ్మీంచి తొంగిచూడబోతే భుజం విదిలించి నన్ను వెనక్కి గెంటి , రెండోచేతినీ తొడలమధ్య చేర్చుకున్నాడే!…
…రక్తాలొచ్చేలా గోళ్ళతో రక్కేశావేమో వాట్నీ!…
… ఛ!…రాక్షసినే రక్కేయడానికీ!?…
…కావాలని కాకపోయినా ఉద్రేకం తట్టుకోలేకేమైనా!… అంటూ మాట తేల్చేసింది కవిత
…ఊఁ…నాకూ అదే డౌటొచ్చి …చూడ్నీ!… అంటూ వాడి మీంచి అవతల వైపుకు దొర్లి , చటుక్కున వాడి చేతి మణికట్లట్టుకుని లాగా!… గుండెలవిసిపోయాయనుకో చూడగానే!…
… చూసిందేగా!…కొత్తేముందీ?
…అది కాదే!…కళ్ళు చెదిరిపోయాయనుకో!…
… తయారైపోయాడా అప్పుడే?!…
…ఓ మోస్తరు బింకంతో ఉన్నాఅంత కాదు…
…మరేంటీ??…
… అవునూ… మీకూ కొ త్తే అన్నావ్ కదూ?!
…ఏ దీ?!…
…తెలీనట్లు నాటకాలాడకు… నా మరిదికీ ఫస్ట్ టైమే అన్నావ్ కదా!…మొదటిసారి ప న య్యిం తర్వాత చూశావా తన్దీ??…అని నే అడిగేది…
…ఆఁ…చూడ్డ మొకటే తక్కువైంది!!
…అంటే?…చూసినట్లా , చూడనట్లా?!…
… అలసటతో కళ్ళు మూతలడిపోతూంటే చూ డా లనిపించనే లేదూ!…ఒకవేళనిపించినా బెడ్ లైట్ వెలుగులో ఎలా కనిపిస్తుందే?!…ఐనా ఎందుకా విషయం పట్టుకుని అంత సాగదీస్తున్నావ్?…
…నీ అనుభవమూ అదేనో , లేకపోతే నా కళ్ళు నన్ను మోసం చేశాయో తేల్చుకుందామనీ!…
…చెప్పాగా!…ఇక చెబ్దూ బాబూ ఏం చూశావో??…
… ఎఱ్ఱ మందారం రేక అతికించినట్లుందే వాడి గుండూ!…

…పొరపాట్న అక్కడ తగిలిందేమోనమ్మా నీ గోరూ!…
… ఊఁ…అదేఅనిపించి కుడి చేత్తో లటుక్కున వాడి దా న్నట్టుకునేసరికి చటుక్కున లేచి కూర్చుని … ఛీ …ఒదులు!… అంటూ విడిపించుకోబోయాడే!
…విదిలేశావా?!…
…ఉఁహూఁ…చూడ్నీరా! … గోరు గుచ్చుకుంటే సెప్టిక్ అవుతుందీ!!… అంటూ ఎడం చేత్తో అందుబాట్లోకొచ్చిన ఓ బట్టనందుకుని ,దాంతో గుండు మీది రక్తాన్ని సుతారంగా తుడిచి , కాస్త ముందుకొంగి గోరు గాటుకోసం వెతికానే!…
…కనిపించిందా?…
…ఉంటేగా కనిపించడానికీ?…
…ఇం కె క్క డైనా ఉందేమో!…లేకపోతే రక్తమెలా ఒస్తుందీ?…

ఏంటవీ?…
… ఒకటి…మా పెళ్ళి సాధ్యంకాదని వాడూ గ్రహించాడని…
…రెండోదేంటో?…
…వాడికింకా నామీద కోరిక తీరలేదనీ!…
…అదెలా తెలిసిందీ?…
… మంచం కి కాస్త పక్కగా గోడకో డ్రెస్సింగ్ మిర్రర్ ఉందిలే…అనుకోకుండా నాచూపటైపు తిరగడంతో టవల్ కిందినుంచి వాడి తొడలూ , వాటి మధ్యనుంచి పొడుచుకొచ్చిన …అ దీ… కనిపించాయే… …అబ్బ!… ఓ చిన్నసైజు జామ మానులా ఉందనుకో!
…లటుక్కున టవల్ లాగేసి వాడొళ్ళో కూర్చుండిపోయావా!?…
…ఏవనుకుంటాడే ఆపనిచేస్తే?!…అంచేత నెమ్మదిగా పక్కన జేరి…ఎందుకురా అలా ఉన్నావ్?… అన్నా…
…ఇంకెలా ఉంటానూ?…మన పెళ్ళి వీలుకాదనన్నావ్గా?…అన్నాడే ఓ సారి నా కళ్లల్లోకి బాధగా చూసీ… దాంతో మనస్సుచివుక్కుమనిపించి …మాట్లాడుకున్నాంకదరా దానిగురించీ! అన్నానే, ఓ చెయ్యి వాడి తొడమీదేస్తూ…
…ఇంకేమీ! నీనడుమట్టుకుని ఓ గుంజు గుంజితే ఒళ్ళో పడ్డానికి తయారైపోయావ్…చేశాడా ఆ పనీ!?…
… వాడు చెయ్ లే గానీ, నా చెయ్యి పక్కకి తోసేసి ఓ నిముషం మౌనంగా ఉండిపోతే నేనే చేశే శా!…అంది ఆ రోజు జ్ఙాపకాల్తో బుగ్గలు ఎఱ్ఱబడిపోయి కనురెప్పలు బరువుగా వాలిపోతూంటే!…

…అబ్బ!…జాణవే!…అట్లా ఒళ్ళో పడిపోతే ఆ పాటుకి నీ గుబ్బలు వాడి కళ్ళముందు క్లోజప్ లో రోల్ డాన్స్ చేసేస్తాయనీ , వాటి మాయలో పడి వాడు పెళ్ళి మాట మర్చిపోతాడనీ గదూ నీ ప్లానూ!? …
…సూక్ష్మబుద్దివి! గ్రహిస్తావనుకున్నానులేమ్మా!…
…నా బుధ్ధి విషయం అలాఉంచి వాడేంచేశాడో చెప్పు…కళ్ళల్లోకి పొడుచుకొచ్చిన నీ గుబ్బల్ని కసుక్కున పిసికేశాడా?…నిన్ను మంచం మీదికి దొర్లించి మీదెక్కిపోయాడా?!…
…అ వే మీ చెయ్ లేదులే!… పిల్లాడ్ని ఒదల్లేకపోతే నీతోనే తెచ్చేసుకో!…మన్తోనే ఉంటాడూ!!…అన్నాడే నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ… ఇక సూటిగా చెప్పాలనిపించి , మీ పెద్దల , మాపెద్దల మాటలలా ఉంచు… నీ పెళ్ళి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని జైపూర్ లో మీ బంధువర్గమంతకీ తెలుసు…రాజస్థాన్ మార్బుల్ ఫాక్టరీలో ఉద్యోగమన్నావ్… ఎక్సీరియన్స్ వచ్చింతరవాత బిజినెస్ చేస్తానంటున్నావ్… వాళ్ళూ, చుట్టూ ఉన్న సమాజమూ రెడీ మేడ్ ఫామిలీ అని వెక్కిరించర్రా నే పండుగాడ్నెత్తుకుని నీ పక్కన నడుస్తూంటే??… అంటూ వాడి ఒళ్ళో పడిపోయి తొడలకడ్డంగా వీపుమీద వెనక్కి పాకానే బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ!
…ఒహ్!…పెళ్ళిమాటనీంచి వాడి దృష్టి మరల్చడానికి మరో జాణ ట్రిక్కు ప్రయోగించావన్నమాట!…
…ఛ!…నే నేం చేశానూ??…అంది పరిమళ రోషంగా…
…నాటకాలాడకే ఏం చేశావో తెలీనట్లూ!…బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ నాగిన్ డాన్స్ శ్రీదేవిలా వీపుమీద వాడి తొడలకడ్డంగా పాకితే మమ్మల్ని పి సి కే య మంటూ డాన్సు చేశేయవూ ఇ వీ?!… అంటూ పరిమళ నిండు గుబ్బల వైపు కొంటెగా కళ్ళార్పింది కవిత, …
…ఒక్క బిగిన మాట్లాడేస్తే ఊపిరి తిప్పుకోనక్కర్లేదూ!…వెన్నెముకమీదా , డొక్కల్లో వాడి ది గు చ్చు కుంటూంటే వెనక్కి పాకక ఛ స్తా నేంటీ!?… అంది ఉక్రోషంగా…
…అబ్బ!…అం త గా లే చి పోయిందా?!…

…మరేమనుకున్నావ్??…
…సర్లే!…ఏంటి వాడి సమాధానం?…
…సమాధానమేంలేదు…ఐతే నన్నుపెళ్ళి చేసుకోనంటావ్ కదూ?…అన్నాడే మొహం గంటు పెట్టుకునీ!…
…ఎలా నచ్చచెప్పుకున్నావ్!…
…పెళ్ళి చేసుకుని సుఖపడ్లేంరా మనిద్దరం!…ఐనా ఎందుకురా పెళ్ళీ!?…వీలున్నప్పుడల్లా …ఇ లా…ముచ్చట తీర్చుకుంటూందాంగా!… అంటూ ఒక్క జెర్కున పైకి లేచి , చెరో తొడా వాడి నడుంకి చెరో వైపూ ఉండేలా తిరిగిపోయి మెడ చుట్టూ చేతులల్లేశానే గుబ్బల్ని వాడి ఛాతీకీ తాపడం చేసేస్తూ!…
…అబ్బ!…ఒరుసుకుపోలేదే నీ బిళ్ళ వాడి గూటానికీ?…
…పిచ్చపిచ్చగా!…ఆ పన్జేస్తూంటేనే నా కై పో యిందే!… దాన్తో వాడి ఛాతీమీదోచెంపానించి మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకున్నా!… అంది పరిమళ మత్తుగా కళ్ళు మూసేసుకుంటూ!
…పరుపు మీద వెలకిలా పడిపోతూ నిన్ను మీదెక్కించేసుకోలేదూ వాడూ?…
…చెప్పద్దూ!…వాడు ఎ క్కిం చే సుకోడమెలా ఉన్నా, వాడ్ని వెనక్కి తోసేయకుండా ఆపుకోడానికి నేనెంట తంటాలు పడ్డానో!…
…అంటే! నువ్వే ఎదురె క్కి పో దా మ నుకున్నావా?!…చేశేశావా అంత ప నీ?…
…ఛ!…అంత బరితెగించలేదులేమ్మా!…
…మరేం జేశావ్?!…
…వాడి భుజాలమీద మోచేతులాన్చి కొద్దిగా పైకి లేచి సుతారంగా పిర్రల్ని వాడి మొత్తకి రాపాడించా!
…ఎందుకుచేశావ్ ఆ సిగ్గుతప్పిన పనీ?!
…వాడి మగతనం స్పర్శని తనివితీరా అనుభవించద్దూ!…మళ్ళీ అవకాశమెప్పుడొస్తుందో!??…
…ఛీ!…సిగ్గులేదే నీకూ!… అనేసి , … ఔనూ , ఎలా రియాక్టైందేంటదీ ?… అంటూ కాసేపాగి గొణిగింది కవిత , కళ్ళల్లో కసిని దాచుకోడానికి కనురెప్పల్నీ , మొహాన్నీ బరువుగా వాల్చేస్తూ…
…ఏ దీ?… అంటూ కొంటెగా నవ్వింది పరిమళ
…అదేనమ్మా, నీ పద్దు గాడి దీ!…
… అ దే మనుకుందో నాకు తెలీదుగానీ … క్షణాలమీద నిండి పోయిందమ్మా నా పిర్రల మధ్య ఖాళీ!…
…అంటే!… ఒ ప్పే సు కున్నావా ఆ తప్పుడు పనికీ?!
…ఛ!…నువ్వనుకున్నదేం జరగలా!…
…మ రి!…
…పిర్రల మధ్య కాస్త మెత్తగా , వెచ్చగా తగులుతున్నది కాస్తా గాడిపొయ్యిలో చెక్క పేడులా బిగుసుకుపోయేసరికి , ఇంకాస్త పైకి లేచా!…

…ఎందుకూ?…
…ఎందుకేంటీ?… దాన్ని సర్దు కోవద్దూ!…
…ఎవరుసర్దారూ?…నువ్వా?…పద్దుగాడా??…
…నేనెలా సర్దుకుంటానూ?…నా చేతులు వాడి భుజాలమీదున్నాయ్ గా!…
…మరి పద్దుగాడా?…
…వాడికెక్కడ తీరుబడీ?…
…ఏం చేస్తున్నాడేంటీ?…
…నా చంకల్ని కెలకడంలో బిజీగా ఉన్నాడు!
…వా ట్నీ నాకించుకున్నావేంటమ్మా?…
… అది నేర్పించడానికి టైం లేకపోయిందిలే!…వాడు కెలికింది వేళ్లతో…
…దేనికీ?…
…లంగా ముడికోసం…
…ఎందుకంత బాధా!…పెట్టీకోటు పైకెత్తేస్తే చాలుగా!
…వాడి ఫాంటసీలు కావద్దూ!…
…భుజాల పైకెత్తేస్తే అ వీ దొరుకుతాయ్ గా!…
…అప్పుడు మెడ ఒంపులూ , పెదాలూ కప్పడిపోతాయ్ గా!…
…అబ్బ!…ఎంత వరకూ ఎత్తించు కున్నావో చెప్పుతల్లీ!…
…వాడి మానాన్న వాడ్నొదిలేసి నా పన్నేజూసుకున్నా!…
…ఏంటా పనీ?… వాడి దా న్ని నీ రెమ్మల మధ్య ఇరికించు కోడమేగా?…
…అది పనికాదేంటీ?

…కా దూ!…వాడి భుజం మీదనుంచో చెయ్ దింపి చేశావా ఆ పనీ?…
…అద్జేసినా బావుండేదమ్మా!…
… ఏమైందీ?…ఇంతకీ నువ్వేం జే శావ్?
…బాగా చెమ్మ బారా గదా!…పట్టక పోతుందా!!…అనుకుని , మోచేతుల్తో వాడి భుజాల్నొత్తేస్తూ పైకి లేచి …అం దా జా…గా సర్దుకుంటూ వాడొళ్ళో కూలబడ్డానే!…కళ్ల నీళ్లు తిరిగిపోయాయి తల్లీ!…
…ఎక్కడ గు చ్చు కుందేంటమ్మా? కొంపదీసి తప్పుడు దాంట్లో కాదుగదా?!!…
…ముచ్చటగా ఉందేంటే పిల్లా నీకూ?…చెప్పనా నీ బావకీ?!…
…అబ్బ!…మా మాటొదిలేసి ఎక్కడ గు చ్చు కుందో చెబ్దూ బాబూ!…
…బొడ్లో …
…అదెలా?…
…రెమ్మ ల్లోకి దిం పు కుం దా మని గదా నేను పైకి లేస్తా!…
…అ క్క డ ది గ లేదా?…
…అ లా అ యి తే లో లోతుల్లో తియ్యగా కలుక్కు మనేది తప్ప బాధేముండేదీ!…
…మరేమైందీ?…
…నిలువు పెదాల్ని పొడుగంటా విచ్చదీసి , వాటి మధ్యున్న పలుకు ని మొరటుగా పలకరిస్తూ అలా అలా పైకెళ్లిపోయి బొడ్లో ది గి పోయింది…
…మంచి పనైందిలే!…ఐతే పి చ్చ పొడుగన్నమాట వాడి ది!…
…నీ కైతే గుబ్బల మధ్య ది గి పోయేది…అప్పుడు తెలిసొచ్చేది ఎంత మంచిపనో?…
…సర్లేమ్మా!…ఆ అవకాశమెలాగూ లేదన్నావ్ గా!..

ఈ  అప్డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్

ఈ  అప్డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *